หัวใจสำคัญของดีแทคธรรมภิบาล เป็นรากฐานของวัฒนธรรมด้านจริยธรรม และกำหนดกรอบในการประกอบธุรกิจขององค์กรเรา

เราต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎกติกา (We play by the rules)

เราปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและนโยบายต่างๆของเราและหากมีข้อขัดแย้งกันเราจะยึดตามมาตรฐานสูงสุด

เราต้องรับผิดชอบในการกระทำของเรา (We are accountable for our actions)

เราศึกษาหาข้อมูลอย่างกระตือรือร้นอยู่เสมอ ทำความเข้าใจความรับผิดชอบของเราเองและตระหนักถึงผลกระทบในวงกว้างต่อสังคมที่องค์กรเราประกอบธุรกิจอยู่

เราต้องโปร่งใสและซื่อสัตย์ (We are transparent and honest)

เราเปิดกว้างและตรงไปตรงมากับความท้าทายต่างๆของเรา

เราต้องแจ้งสถานการณ์ที่อาจไม่ถูกต้องตามหลักจริยธรรม (We speak up)

เราถามคำถามเมื่อมีข้อสงสัยและแจ้งเรื่องที่เป็นความกังวลต่อสถานการณ์ที่อาจไม่ถูกต้องตามหลักจริยธรรมและเรายังส่งเสริมให้เพื่อนร่วมงานคนอื่นๆทำตามเราด้วย โดยเราสร้างวัฒนธรรมที่จะปกป้องการถูกตอบโต้หรือแก้แค้นต่อผู้ที่แจ้งเบาะแสการฝ่าฝืนดีแทค ธรรมาภิบาลด้วยความสุจริต